Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr

 

Παράγοντες επιλογής υδρομετρητή

 

 

 

Παράγοντες επιλογής υδρομετρητή

Υπάρχουν πολλοί καθοριστικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή του υδρομετρητή. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική επιλογή υδρομετρητή είναι:

   • Ποιότητα νερού

Εάν το νερό περιέχει στερεά σώματα π.χ. άμμο, αυτό λαμβάνεται υπόψη στην τελική επιλογή του υδρομετρητή.

  • Μετρολογική κατηγορία / κλάση

Οι υδρομετρητές έχουν προδιαγραφές που καθορίζουν την ευαισθησία τους στις μετρήσεις ροής του νερού.

  • Σημείο έναρξης καταγραφής

Υπάρχουν υδρομετρητές που μπορούν να καταγράφουν και τις πολύ χαμηλές ροές νερού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ιδιαιτέρα αν υπάρχουν μικρές διαρροές.

  • Συνθήκες εγκατάστασης – διαστάσεις – ονομαστικές παροχές
  • Πίεση λειτουργιάς

Ο υδρομετρητής πρέπει να αντέχει στις ίδιες πιέσεις που λειτούργει το δίκτυο

  • Αναμενόμενος ρυθμός αντικατάστασης – αντοχή στο χρόνο
  • Βελτίωση υδατικού ισοζυγίου

Είναι  σημαντικό ένας φορέας ύδρευσης να έχει την ικανότητα να καταγράφει το νερό που τροφοδοτεί το δίκτυο. Ταυτόχρονα όμως είναι εξίσου σημαντικό να γίνεται ορθή καταγραφή της κατανάλωσης. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζονται διαρροές καθώς επίσης φαίνεται και η αξιοπιστία του δικτύου.


Μετρολογική Κλάση

Η επιλογή του σωστού υδρομετρητή βασίζεται στην ανάγκη ορθής (ακριβούς) μέτρησης της κατανάλωσης.

Οι υδρομετρητές έχουν προδιαγραφές που καθορίζουν την ευαισθησία τους στις μετρήσεις ροής του νερού. Οι κατηγορίες αυτές είναι η A,B,C και D.

Η κατηγορία Α και Β θεωρούνται κατώτερης ποιότητας υδρομετρητές από τους C και D που είναι πολύ καλύτεροι. ( οι υδρομετρητές κατηγορίας C και D θεωρούνται πολύ πιο ευαίσθητοι).

Ένας ο υδρομετρητής είναι χαμηλότερης ευαισθησίας σημαίνει ότι χαμηλές καταναλώσεις μπορεί να μην καταγράφονται. Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία μετρήσεων των υδρομετρητών αφορά στις χαμηλές και πολύ χαμηλές παροχές η χρήσης τους είναι περισσότερο από επιβεβλημένη.

Οι υδρομετρητές κλάσης C και D, έχουν το χαμηλότερο σημείο έναρξης καταγραφής.


Χαρακτηριστική καμπύλη σφαλμάτων


Καμπύλη σφάλματος, σε συνάρτηση με την παροχή


Παράδειγμα σφάλματος καταγραφής υδρομετρητή


Παράδειγμα σφάλματος καταγραφής υδρομετρητή


Καμπύλη σφάλματος σε συνάρτηση με την παροχή


Μέγιστα ανεκτά σφάλματα


Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα καταγραφής του υδρομετρητή δεν υπερβαίνει το +-5% για την περιοχή ροημεταξύ της ελάχιστης Qmin (συμπεριλαμβανομένης) και της μεταβατικής παροχής Qt.


Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα καταγραφής του υδρομετρητή δεν υπερβαίνει το +-2% για την περιοχή ροής μεταξύ της μεταβατικής Qt και της μέγιστης Qmax.


Στη μεγίστη παροχή Qmax ο υδρομετρητής λειτούργει για περιορισμένα χρονικά διαστήματα χωρίς βλάβη του μηχανισμού και χωρίς υπέρβαση των προβλεπόμενων μέγιστων ορίων σφάλματος και απώλειας πιέσεως (1bar). Στην ονομαστική παροχή Qp (Qmax/2) ο υδρομετρητής λειτούργει κανονικά υπό συνεχή η διακοπτόμενη λειτουργιά χωρίς υπέρβαση του μεγίστου σφάλματος και απώλειας πιέσεως (δεν υπερβαίνει το 0,25bar)

Μετρολογική Κατηγορία


Κλάση A,B,C και  D


 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr